LTHANH TOÁN THEO 1M2/THÁNG

STT KỲ THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 Ngay khi đăng ký giữ chỗ 100 triệu đồng
2 Thỏa thuận ưu tiên mua căn hộ 10% giá trị căn hộ – 100 triệu đồng
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3 ĐỢT 1 Ký Hợp đồng 25% giá trị căn hộ
4 ĐỢT 2 Hàng tháng kể từ ngày ký hợp đồng Giá trị 1% m2/tháng
5 ĐỢT 14 Hoàn thành phần thô Hoàn thành 60% giá trị căn hộ
6 ĐỢT 15 Hoàn thiện và bàn giao nhà 35%
7 ĐỢT 16 Bàn giao GCNQSH 5%
TỔNG CỘNG 100%

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT KỲ THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 Ngay khi đăng ký giữ chỗ 100 triệu đồng
2 Thỏa thuận ưu tiên mua căn hộ 10% giá trị căn hộ – 100 triệu đồng
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3 ĐỢT 1 Ký Hợp đồng 25% giá trị căn hộ
4 ĐỢT 2 Khi đổ xong sàn tầng 3 5% giá trị căn hộ
5 ĐỢT 3 Khi đổ xong sàn tầng 6 5% giá trị căn hộ
6 ĐỢT 4 Khi đổ xong sàn tầng 9 5% giá trị căn hộ
7 ĐỢT 5 Khi đổ xong sàn tầng 12 5% giá trị căn hộ
7 ĐỢT 6 Khi đổ xong sàn tầng 15 5% giá trị căn hộ
8 ĐỢT 7 Khi xong phần thô 15% giá trị căn hộ
8 ĐỢT 8 Khi hoàn thiện và bàn giao 25% giá trị căn hộ
8 ĐỢT 9 Bàn giao GCNQSH 25% giá trị căn hộ
TỔNG CỘNG 100%

THANH TOÁN 50% – CHIẾT KHẤU 2%

STT KỲ THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 Ngay khi đăng ký giữ chỗ 100 triệu đồng
2 Thỏa thuận ưu tiên mua căn hộ 10% giá trị căn hộ – 100 triệu đồng
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3 ĐỢT 1 Ký Hợp đồng 40% giá trị căn hộ
4 ĐỢT 2 Khi đổ xong sàn tầng 12 5% giá trị căn hộ
5 ĐỢT 3 Khi đổ xong sàn tầng 15 5% giá trị căn hộ
6 ĐỢT 4 Khi xong phần thô 10% giá trị căn hộ
7 ĐỢT 5 Khi hoàn thiện và bàn giao 25% giá trị căn hộ
8 ĐỢT 6 Bàn giao GCNQSH 25% giá trị căn hộ
TỔNG CỘNG 100%