vinhomes central park

biet thu vinpearl

vinhomes bason

Đầu tư bán lại

Trang chủ Đầu tư Đầu tư bán lại

Danh sách chuyển nhượng

DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG  
Stt Căn Tầng Phòng ngủ Hướng Diện tích Gía gốc Thanh toán Chênh lệch Trạng thái  
 
1 A1-3 Thấp 2 Tây Nam 71.80 1 tỷ 263 40% Cực thấp Chưa bán  
2 A2-3 Thấp 2 Tây Nam 71.80 1 tỷ 263 40% Cực thấp Chưa bán  
3 A2-13 Thấp 2 Đông Nam 68.43 1 tỷ 040 40% Thấp Đã bán  
4 A2-5 Thấp 1 Tây Nam 72.30 1 tỷ 160 40% Thấp Đã bán  
5 A2-3 Thấp 2 Tây Nam 71.80 1 tỷ 150 40% Vừa Chưa bán  
6 A1-12 Thấp 2 Đông Bắc 71.77 1 tỷ 105 40% Vừa Chưa bán  
7 A2-12 Thấp 3 Đông Bắc 87.64 1 tỷ 487 35% Thấp Chưa bán  
8 A1-13 Thấp 2 Tây Bắc 56.21 856 triệu 40% Cực thấp Chưa bán  
9 A2-15 Thấp 2 Tây Nam 68.43 1 tỷ 053 40% Thấp Chưa bán  
10 A2-6 Thấp 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 125 40% Thấp Chưa bán  
11 A2-7 Thấp 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 125 40% Thấp Đã bán  
12 A2-7 Thấp 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 125 40% Thấp Chưa bán  
13 A2-8 Thấp 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 125 40% Thấp Chưa bán  
14 A1-12 Thấp 2 Đông Bắc 71.77 1 tỷ 105 40% Vừa Chưa bán  
15 A2-13 Thấp 2 Đông Nam 68.46 1 tỷ 054 40% Vừa Chưa bán  
16 A2-14 Thấp 3 Đông Nam 68.46 1 tỷ 054 40% Vừa Đã bán  
17 A2-11 Trung 2 Đông Bắc 72.28 1 tỷ 113 40% Vừa Chưa bán  
18 A2-12 Trung 3 (góc) Đông Bắc 87.64 1 tỷ 349 40% Vừa Chưa bán  
19 A2-12 Trung 3 (góc) Đông Bắc 87.64 1 tỷ 349 40% Vừa Đã bán  
20 A1-7 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 189 35% Thấp Chưa bán  
21 A1-9 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 165 35% Thấp Chưa bán  
22 A2-15 Trung 2 Tây Nam 68.43 1 tỷ 114 35% Thấp Chưa bán  
23 A2-13 Trung 2 Đông Nam 68.46 1 tỷ 113 35% Cực thấp Chưa bán  
24 A2-7 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 273 35% Cực thấp Chưa bán  
25 A1-7 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 273 35% thấp Chưa bán  
26 A1-7 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 273 35% Cực thấp Đã bán  
27 A2-7 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 285 35% Thấp Đã bán  
28 A2-7 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 285 35% Thấp Chưa bán  
29 A2-11 Trung 2 Đông Bắc 72.28 1 tỷ 259 35% Thấp Chưa bán  
30 A2-13 Trung 2 Đông Nam 68.46 1 tỷ 253 35% Vừa Chưa bán  
31 A2-11 Trung 2 Đông Bắc 72.68 1 tỷ 235 35% Vừa Chưa bán  
32 A1-16 Trung 2 Tây Nam 68.43 1 tỷ 211 35% Thấp Chưa bán  
33 A2-9 Trung 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 324 35% Thấp Chưa bán  
34 A1-12 Trung 2 Đông Bắc 71.77 1 tỷ 370 35% Thấp Chưa bán  
35 A1-14 Trung 2 Tây Bắc 56.21 1 tỷ 024 35% Thấp Chưa bán  
36 A1-13 Cao 2 Tây Bắc 56.21 1 tỷ 051 35% Cực thấp Đã bán  
37 A1-13 Cao 2 Tây Bắc 56.21 1 tỷ 051 35% Cực thấp Chưa bán  
38 A2-13 Cao 2 Đông Nam 68.46 1 tỷ 144 35% Cực thấp Chưa bán  
39 A1-15 Cao 2 Tây Nam 68.46 1 tỷ 126 35% Cực thấp Chưa bán  
40 A1-15 Cao 2 Tây Nam 68.46 1 tỷ 126 35% Cực thấp Đã bán  
41 A2-15 Cao 2 Tây Nam 68.43 1 tỷ 139 35% Vừa Chưa bán  
42 A2-9 Cao 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 176 35% Vừa Chưa bán  
43 A2-9 Cao 2 Đông Bắc 73.08 1 tỷ 176 35% Vừa Đã bán  
44 A2-11 Cao 2 Đông Bắc 72.28 1 tỷ 170 35% Vừa Đã bán  
45 A2-11 Cao 2 Đông Bắc 72.28 1 tỷ 170 35% Vừa Chưa bán  
46 A1-5 Cao 2 Tây Nam 72.30 1 tỷ 152 35% Thấp Chưa bán  
47 B-6 Trung 2 Đông Bắc 71.51 1 tỷ 202 20% Cực thấp Chưa bán  
48 B-1 Trung 2 Tây Nam 78.84 1 tỷ 353 20% Cực thấp Chưa bán  
49 B-6 Trung 2 Đông Bắc 71.51 1 tỷ 227 20% Thấp Chưa bán  
50 B-6 Trung 2 Đông Bắc 71.51 1 tỷ 227 20% Thấp Đã bán  
51 B-3 Trung 3 Tây Nam 89.29 1 tỷ 633 20% Cực thấp Chưa bán  
52 B-8 Trung 3 Tây Bắc 92.33 1 tỷ 674 100% Thấp Chưa bán  
53 B-9 Trung 2 Tây Bắc 74.38 1 tỷ 383 100% Thấp Chưa bán  
54 B-2 Trung 2 Tây Nam 75.31 1 tỷ 336 20% Cực thấp Chưa bán  
55 B-4 Trung 2 Đông Nam 69.90 1 tỷ 232 30% Thấp Chưa bán  
56 B-4 Trung 2 Đông Nam 69.90 1 tỷ 232 30% Thấp Đã bán  
57 B-5 Trung 3 Đông Nam 82.12 1 tỷ 560 30% Thấp Chưa bán  
58 B-4 Trung 2 Đông Nam 69.90 1 tỷ 232 50% Cực thấp Chưa bán  
59 B-8 Trung 3 Tây Bắc 92.33 1 tỷ 724 100% Thấp Chưa bán  
60 B-8 Trung 3 Tây Bắc 92.33 1 tỷ 730 100% Thấp Đã bán